Gabinet Psychologiczny Paweł Helfer - Psycholog, Psychoterapeuta, Wrocław

Gabinet Psychologiczny Paweł Helfer - Psycholog, Psychoterapeuta
PIASTOWSKA 45/1
50-361 Wrocław
57755
Dolnośląskie
KOMÓRKOWY:
607 074 196
zaktualizowany więcej niż 6 miesięcy temu

Opis

Gabinet psychoterapii przy Wrocławskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej POCO A POCO - indywidualna psychoterapia psychodynamiczna. Depresja, nerwice, zaburzenia snu, odżywiania, nastroju, zaburzenia psychosomatyczne, trudności w relacjach. Pomoc w sytuacjach kryzysowych, wspieranie w rozwoju osobistym.


Opis firmy
GABINET PSYCHOLOGICZNY PAWEŁ HELFER UL. PIASTOWSKA 45/1, WROCŁAW www.psychogabinet.pl Jestem psychoterapeutą i socjoterapeutą licencjonowanym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, współpracuję z Wrocławskim Ośrodkiem Psychoterapii Psychodynamicznej "Poco A Poco". Ukończyłem jednolite magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Zaj­mu­ję się przede wszyst­kim pro­wa­dze­niem psy­cho­te­ra­pii in­dy­wi­du­al­nej oraz grup te­ra­peu­tycz­nych.
Pra­cu­ję z oso­ba­mi do­ro­sły­mi oraz mło­dzie­żą. Swoją pracę pod­da­ję sta­łej, re­gu­lar­nej i pro­fe­sjo­nal­nej su­per­wi­zji u su­per­wi­zo­rów zwią­za­nych z Pol­skim To­wa­rzy­stwem Psy­cho­lo­gicz­nym oraz Krakow­skim Cen­trum Psy­cho­dy­na­micz­nym. Za­wsze sto­su­ję się do zasad etycz­nych Ko­dek­su Za­wo­do­we­go Psy­cho­lo­ga.
Za­pew­niam ano­ni­mo­wość i dys­kre­cję ? po­trzeb­ne mi dane oso­bo­we to je­dy­nie imię oraz numer te­le­fo­nu kon­tak­to­we­go pa­cjen­ta. Udzielam pomocy psychologicznej m.in. osobom, które: * PRZEŻYWAJĄ KRYZYSY WARTOŚCI, POCZUCIE BRAKU SENSU ŻYCIA * DOŚWIADCZAJĄ CHRONICZNEGO STRESU, PRZEMĘCZENIA, NAPIĘCIA NERWOWEGO * CIERPIĄ Z POWODU NIEPOKOJU, LĘKU, DEPRESJI * PRZEŻYWAJĄ KONFLIKTY, KRYZYSY I TRUDNOŚCI W ZWIĄZKACH PARTNERSKICH, MAŁŻEŃSKICH I RELACJACH RODZINNYCH * NIE RADZĄ SOBIE W RELACJACH Z INNYMI LUDŹMI, NIEUMIEJĄCYM UTRZYMYWAĆ BLISKICH RELACJI, OBAWIAJĄCYM SIĘ SAMOTNOŚCI LUB ZWIĄZKU * PRZEŻYWAJĄ POWTARZAJĄCE SIĘ SYTUACJE POWODUJĄCE CIERPIENIE ORAZ DOŚWIADCZAJĄCYM POWRACAJĄCYCH MYŚLI O TRUDNYCH PRZEŻYCIACH Z PRZESZŁOŚCI * MAJĄ WĄTPLIWOŚCI CO DO WŁASNEJ WARTOŚCI I KOMPETENCJI, SĄ NIEŚMIAŁE * MAJĄ KŁOPOTY Z JEDZENIEM, CIERPIĄ NA ANOREKSJĘ, BULIMIĘ * MAJĄ KOSZMARY SENNE, KŁOPOTY ZE SNEM, CIERPIĄ NA BEZSENNOŚĆ, ZABURZENIA SNU * PRZEJAWIAJĄ ZABURZENIA ZACHOWANIA NA RÓŻNYM TLE, NIE RADZĄ SOBIE Z WŁASNĄ AGRESJĄ, IMPULSYWNOŚCIĄ LUB APATIĄ * SĄ OFIARAMI NADUŻYĆ ? PRZEMOCY FIZYCZNEJ, PSYCHICZNEJ, SEKSUALNEJ, SPOŁECZ
Gabinet Psychologiczny Paweł Helfer - Psycholog, Psychoterapeuta widnieje w następujących kategoriach:
Dodaj zdjęcia

Opinie

Napisz pierwszą opinię o Gabinet Psychologiczny Paweł Helfer - Psycholog, Psychoterapeuta!

Podziel się doświadczeniem zdobytym podczas współpracy z: Gabinet Psychologiczny Paweł Helfer - Psycholog, Psychoterapeuta

Zamów Wpis Premium

Podobne firmy w pobliżu

  1. UL. SUCHARDY 8 LOK. 4
    50-362  Wrocław
  2. GRUNWALDZKA 63 LOK. 10
    51-122  Wrocław
  3. SZCZYTNICKA 30 LOK. 6
    50-382  Wrocław
  4. Zobacz na mapie wszystkie podobne firmy w pobliżu