Pit-program - Produkty, oferty, nowości

Nowości

Dochody z kilku źródeł - jak wypełnić PIT-37

10 miesięcy temu

Formularz PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego uzyskiwali dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%) tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatnika. Płatnikiem nazywany jest podmiot odpowiedzialny za obliczanie, pobór i uiszczanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W większości przypadków funkcję płatnika pełni pracodawca lub zleceniodawca.

    Osoby, które w 2016 r. uzyskiwały dochody w oparciu o więcej niż jedną umowę o pracę, umowę o dzieło bądź umowę zlecenia, będą musiały wykazać wszystkie uzyskane dochody w jednym druku pit 37. Często taka sytuacja budzi wiele wątpliwości, ponieważ podatnicy nie wiedzą jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym dochody z kilku źródeł.

    Poprawne obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego przy dochodach z różnych źródeł nie jest aż tak skomplikowane. Każdy z płatników jest zobowiązany do dostarczenia podatnikowi oddzielnego formularza PIT-11. Ostateczny termin przekazania druków PIT-11 za 2016 r. upływa 28 lutego 2017 r. PIT-11 stanowi informację o uzyskanych dochodach oraz o zaliczkach na podatek dochodowy, które zostały pobrane przez płatnika w trakcie roku.

Rozliczenie PIT za 2016 r. powinniśmy wypełnić dopiero po otrzymaniu wszystkich formularzy PIT-11. Kwoty, które zostały w nich wskazane, trzeba najpierw ze sobą zsumować i dopiero później wpisać we właściwe pola w PIT 37. 

    Jeżeli do końca lutego 2017 r. nie otrzymaliśmy wszystkich niezbędnych formularzy PIT-11, powinniśmy niezwłocznie skontaktować się z płatnikiem w celu wyjaśnienia sytuacji. Trzeba pamiętać, że brak informacji o dochodach nie zwalnia nas z obowiązku terminowego dostarczenia rocznej deklaracji podatkowej do właściwego urzędu skarbowego.

Artykuł

Do kiedy trzeba złożyć formularz PIT-37 za 2016 r.

10 miesięcy temu

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązkiem każdego podatnika, który w trakcie mijającego roku uzyskał przychody podlegające opodatkowaniu, jest terminowe złożenie rocznej deklaracji podatkowej we właściwym urzędzie skarbowym oraz terminowe uregulowanie zobowiązania podatkowego, które z tego rozliczenia wynika. Trzeba pamiętać o tym, że istotnie jest nie tylko wypełnienie odpowiednich formularzy PIT za 2016 r., ale również dostarczenie ich fiskusowi w odpowiednim czasie. Jeżeli terminy wskazane w ustawie nie zostaną dotrzymane, trzeba liczyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami.

    Ostateczny termin złożenia rozliczenia PIT jest zależny rodzaju druku podatkowego, który musi wypełnić podatnik. W przypadku formularza PIT-37, termin ten upływa zazwyczaj 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy wypełniana deklaracja, a jeżeli jest to dzień wolny od pracy, to za termin ostateczny uznaje się kolejny dzień roboczy. W 2017 r. 30 kwietnia przypada w niedzielę, a ponieważ 1 maja jest w Polsce świętem narodowym, rozliczenie PIT-37 za 2016 r. powinno trafić do urzędu skarbowego nie później niż 2 maja 2017 r.

    Osoby, które preferują wypełnienie deklaracji pit 37 w formie elektronicznej i wysłanie jej fiskusowi za pośrednictwem sieci internetowej, powinny pamiętać, że jedynym dokumentem potwierdzającym poprawne złożenie zeznania, jest urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Dopiero w momencie wygenerowania UPO przez system e-Deklaracje, rozliczenie możemy uznać za dostarczone.

    Warto także pamiętać, że deklarację wysyłaną listownie najlepiej nadać w formie przesyłki poleconej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że za datę otrzymania PIT-37 zostanie uznana data nadania, a nie data faktycznego doręczenia listu fiskusowi.

Czy pracodawca może złożyć PIT-37 za pracownika

10 miesięcy temu

Podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem na formularzu PIT-37, nie muszą składać deklaracji podatkowej samodzielnie - może zrobić to za nich pracodawca, który pełni funkcję płatnika. Żeby skorzystać z takiej możliwości, trzeba do 10 stycznia 2017 r. dostarczyć pracodawcy formularz PIT-12. Jeżeli płatnik nie otrzyma druku przed upływem tego terminu, podatnik będzie musiał wypełnić zeznanie samodzielnie i dostarczyć je do właściwego urzędu skarbowego nie później niż 2 maja 2017 r.

    PIT-12 jest oświadczeniem dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym. Podatnik musi wskazać w nim urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania a także oświadczyć, że:

  • poza dochodami osiągniętymi za pośrednictwem płatnika nie uzyskiwał żadnych innych dochodów (poza wskazanymi w art. 30-30c i art. 30e updof),
  • nie będzie korzystał z możliwości opodatkowania dochodów wraz z małżonkiem,
  • nie będzie rozliczał się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
  • nie ma obowiązku doliczenia w deklaracji kwot, które zostały wcześniej odliczone.

    Warto zwrócić uwagę, że pracodawca nie składa za podatnika formularza PIT-37 lecz PIT-40. Druk ten musi zostać dostarczony do urzędu skarbowego do 28 lutego 2017 r. Do tego dnia PIT-40 powinien otrzymać także podatnik.

    Osoba, która mimo przekazania pracodawcy druku PIT-12, chciałaby wypełnić zeznanie pit 37 samodzielnie, może to zrobić. Wystarczy, że potraktuje otrzymany PIT-40 jak PIT-11, na jego podstawie wypełni własną deklarację i złoży ją w urzędzie do 2 maja 2017 r. Jeżeli fiskus otrzyma rozliczenie pit bezpośrednio od podatnika, formularz PIT-40, który dostarczył płatnik, nie będzie brany pod uwagę.