REDSTAR - Produkty, oferty, nowości

Nowości

REDSTAR

5 miesięcy temu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GREEN STAR
(www. greenstar.pl) obowiązujący od 18.03.2017 r.Definicje
§ 1


Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Sprzedawcy - należy przez to rozumieć Cezarego Kuleszę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: GREEN STAR Cezary Kulesza z siedzibą w Białymstoku, 15-697, ul. Zawady 73 A Regon 450114100, NIP 722-00-04-392, (zwany dalej też GREEN STAR), posługujący się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej greenstar@post.pl oraz numerem telefonu 85 653 44 37;

2) Towarze - należy przez to rozumieć fonogramy prezentowane w Sklepie,

3) Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;

4) Konsumencie - należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5) Sklepie – należy przez to rozumieć sprzedaż płyt prowadzoną przez GREEN STAR w swoim portalu internetowym pod adresem http://www.greenstar.pl/.

Postanowienia ogólne
§ 2


Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów.


Składanie i przyjmowanie zamówień
§ 3


1. Kupujący składa zamówienie poprzez:
a) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów w Sklepie;
b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza lub druku zamówienia, których wzory zostały zamieszczone w Sklepie;
c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu lub wysłania druku zamówienia faksem na nr 85 653 44 37 lub listownie na adres: GREEN STAR Cezary Kulesza ul. Zawady 73 A, 15-697 Białystok z dopiskiem "Dział Obsługi Klienta".
2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu albo druku zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej, nazwisko i imię Kupującego, adres zamieszkania Kupującego, adres do korespondencji jeżeli jest inny niż zamieszkania. Dane wskazane w zdaniu poprzednim są niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży oraz do jej wykonania przez Sprzedawcę.
3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego.
4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
5. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
6. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili jego złożenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy greenstar@post.pl lub faksem na nr 85 653 44 37.
 

Realizacja zamówień
§ 41. Realizacja zamówień na Towary, których wydawcą lub producentem jest Sprzedawca następować będzie w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
2. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
3. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 1 - 2 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.
4. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze.

Zasady dostarczania zamówień
§ 51. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem Poczty Polskiej – orientacyjny termin dostawy wynosi 7 (siedem) dni roboczych liczony od momentu realizacji zamówienia.
2. W przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Kupujący dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu należnych opłat Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w ust. 1 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mogą ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż o 7 dni w stosunku do terminów pierwotnych.
3. Podane w ust. 1 - 2 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi pocztowe – Poczty Polskiej.
 

Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów
§ 6


1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych Towarów jest cena podana w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

2. W przypadkach opisanych w § 5 ust. 1 - 3 opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponoszą:

a) w przypadku wybrania opcji "Przesyłka pocztowa" Kupujący w wysokości 6 zł brutto (sześć złotych brutto ) za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz Poczty Polskiej;
 

b) przy wysyłce zagranicznej - Kupujący za zaliczeniem pocztowym w wysokości obowiązującej według cennika Poczty Polskiej;

c) w przypadku wyboru przez Kupującego opcji „Pobrane (Płatność przy odbiorze)” – Kupujący niezależnie od należności określonych w lit. a i b zapłaci dodatkowo za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz Poczty Polskiej kwotę 14 zł brutto (czternaście złotych).

 

Sposoby płatności ceny za Towary oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów
§ 7


1. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:
a) płatność przy odbiorze - Kupujący płaci odbierając zamówiony Towar;
b) przedpłata - Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy.

2. Określone w § 6 ust. 2 lit. c opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący uiszcza przy odbiorze Towaru.
 

Miejsce i sposób składania reklamacji
§ 81. Z zastrzeżeniem ust. 3 reklamacje Kupujący składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów:
a) w przypadku wad dostarczonych Towarów - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 na numer 85 653 44 37 lub pocztą elektroniczną, listownie na adres: GREEN STAR Cezary Kulesza, ul. Zawady 73A, 15-697 Białymstoku,
b) w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 na numer 85 653 44 37 lub pocztą elektroniczną;
c) w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 na numer 85 653 44 37 lub pocztą elektroniczną;
2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej zło

Artykuł

BIURO REDSTAR

5 miesięcy temu

Witamy na sklepie internetowym zespołu Alto adres strony Biura to adres www: http://www.greenstar.interiowo.pl